Lütfen sözleşmeyi sonuna kadar okuyup onaylayınız.

Madde 1 Taraflar

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir taraftan Barboros Mah. Gelincik Sk. No:4/18 Bulvar 216 Avm Ataşehir İstanbul adresinde mukim Kurumsalkiracı Kurumsal Kiralama Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “Kurumsalkiracı” olarak adlandırılacaktır) ile diğer taraftan aşağıda tanımlanan Web Sitesi'nde yer alan üyelik başvuru formu doldurarak Kurumsalkiracı'nın işbu Sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan müşteri (bundan böyle “Üye” olarak adlandırılacaktır) arasında yapılmıştır. İşbu Sözleşme, Üye'nin üyelik başvurusu formunu tam olarak doldurup, üyelik sürecini tamamlaması ve Kurumsalkiracı'nın onayı ile tamamlanmış ve yürürlüğe girmiş olur.

1.2 Üye, Web Sitesi'nde yer alan üyelik başvuru formlarında “Bireysel üyelik” "Danışman Üyelik" "Kurumsal Üyelik" başlıkları altında verdiği kişisel bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak Kurumsalkiracı'ya bildirmediği takdirde bu adrese gönderilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Üye, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, ayrı bir sözleşme öncesi bilgilendirme yapılmasını istemediğini ve Sözleşmede belirtilen ve Web Sitesi'nde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Taraflar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 3. ve 4. maddelerinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan hususların uygulanmayacağı konusunda da mutabık olduklarını beyan ve kabul ederler.

Madde 2 Amaç İşbu Sözleşme, Kurumsalkiracı'nın oluşturduğu ve işlettiği aşağıdaki 3. maddede belirtilen Web Sitesi'nin Üye tarafından, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılması amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 3 Web sitesi

3.1 İşbu Sözleşme kapsamında Üye'nin yararlanacağı Web Sitesi, Kurumsalkiracı tarafından oluşturulan ve işletilen “www.kurumsalkiraci.com” adresli web sitesidir.

3.2 Web Sitesi, gayrimenkul alım satımı yapmak veya kiralamak isteyen Firmalar, Emlak danışmanları ve gayrimenkul sahiplerini bir araya getirmek amacıyla kurulmuş, internet üzerinden ulaşılan elektronik bir platformdur. Web Sitesi'nin amacı, elektronik bir buluşma ortamı yaratarak paylaşım esaslı gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemlerini gerçekleştirmektedir.

3.3 Kurumsalkiracı, Web Sitesi'nin (Üye dahil) üyeler ve son kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, üyelerin ve son kullanıcıların birbirleriyle ne şekilde iletişim kuracaklarını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, ilanlarla ilgili her türlü kuralı, Web Sitesi'nin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, Web Sitesi üzerinden yapılacak işlemlere süre ve miktar koşulları ve/veya minimum ve/veya maksimum sınırlar koymaya, istediği zaman ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve Web Sitesi'nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Üye, Kurumsalkiracı'nın bu yetkisini kabul etmiş ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir.

Madde 4 Web Sitesi'nin Üye tarafından kullanılması

4.1 Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetler üyeler tarafından, erişim hakkı sınırlamaları ve Kurumsalkiracı'nın uygun göreceği diğer kriterlere göre farklı abonelikler tesisi suretiyle kullanılabilmektedir. Kurumsalkiracı, bu abonelik tiplerini dilediği gibi tespit etmeye, ilave türler ihdas etmeye, mevcut türleri kaldırmaya, türlerin içerik ve kapsamlarında değişiklik yapmaya yetkilidir. Web Sitesi'nde sadece ziyaret amacıyla bulunan son kullanıcılar, sadece Kurumsalkiracı'nın kamuya açık olmasını uygun gördüğü ve dilediği zaman değiştirebileceği sınırlı bilgilere ücretsiz olarak ulaşabilirler. Bu bilgiler son kullanıcılar tarafından fikri mülkiyet hakları ile ilgili hükümlere uymak kaydıyla ve mesleki ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.

4.2 Üye, Web Sitesi'ni, işbu Sözleşme'nin, Sözleşme hükümlerine göre yürürlüğe girmesinden sonra kullanmaya başlayabilecektir. Web Sitesi'nin ve genel olarak sistemin Üye tarafından kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini Üye'nin kendisine aittir.

4.3 Üye, Web Sitesi'ni tamamı ile kendisinin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifreyle kullanabilecektir. Kullanıcı şifrelerinin muhafazası, gizliliğinin sağlanması ve denetlenmesi sorumluluğu Üye'ye aittir. Kullanıcı adının ve kullanıcı şifrelerinin değiştirilmesi, Üye'nin tamamı ile kendine ait olup, kullanılması Kurumsalkiracı tarafından kabul edilmesine bağlıdır.

4.4 Kurumsalkiracı Üye'ye verilen hizmeti her zaman tek taraflı olarak sürekli veya geçici olarak durdurabilir. Üye Kurumsalkiracı'nın bu yetkisini peşinen kabul eder.

4.5 Üye, Web Sitesi'nde sadece ilgilendiği mülkü favoriye alabilir, karşılaştırabilir, takip edebilir tüm bu ekstralar için Kurumsalkiracı' ya herhangi bir ücret ödemez ve diğer ücretli üyelik paket haklarını talep edemez.

4.6 Satılmış ya da kiralanmış gayrimenkullere ait ilanlar, Üye tarafından arşivlenmelidir. Kurumsalkiracı, Web Sitesi'ndeki operasyonu tamamlanmış ilanları belirli periyotlarla sistem haricine çıkarma hakkını saklı tutar. Bu işlem sonrasında doğacak yedekleme problemlerinden Kurumsalkiracı sorumlu değildir.

4.7 Web Sitesi'ne Üye tarafından girilen ilan bilgilerinin doluluğu ve doğruluğu, fotoğrafların kalitesi ve geçmiş hareketler göz önünde bulundurularak Üye'ye ait ilanlar Kurumsalkiracı tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu değerlendirmeler neticesinde Üye'nin girdiği ilanlar kaldırılabilir; işbu hususun Kurumsalkiracı'nın münhasır yetki alanında olduğu taraflarca kabul edilmiştir. İlan yayınlama kurallarının Üye tarafından sıklıkla ihlal edilmesi halinde, Sözleşme Kurumsalkiracı tarafından bildirimsiz ve süre verilmeksizin tek taraflı olarak feshedilebilir.

Madde 5 Üye'nin beyan ve yükümlülükleri

5.1 Üye, işbu Sözleşme'yi imzalamaya ve Sözleşme'den kaynaklanan borçlarını ifaya hukuken yetkili olduğunu, Kurumsalkiracı'ya verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olduğunu, bunlarda meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal Kurumsalkiracı'ya bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2 Üye, Web Sitesi'ne, kendi adına girilecek tüm bilgilerin, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, Kurumsalkiracı'nın, son kullanıcıların ve diğer üyelerin haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Kurumsalkiracı ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını, yasal sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu ve Kurumsalkiracının olası bir durumda uğrayabileceği zararların Üye'ye rücu edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3 Üye, Web Sitesi'ni haksız rekabet yaratmak, diğer üyelere zarar vermek, rakiplerini zor duruma düşürmek, kara para aklamak amacıyla veya yasal olmayan, kanunen yasak, ahlaka aykırı amaçlarla veya bunlara aykırı mal ve hizmet ticareti yapmak için kullanamaz.

5.4 Üye, Web Sitesi kanalıyla yapacağı ticaret ve bu kapsamdaki her bir işlemin, ilgili hukuk düzeninin koyduğu ithalat, ihracat, gümrük, kambiyo, standart hakkındaki hükümler de dahil olmak üzere tüm mevzuata uygun olacağını, gerekli tüm izin ve ruhsatları alacağını, yasalara ve Kurumsalkiracı tarafından yayınlanan bildirimlere aykırı davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.5 Üye, kullanıcı adı ve kullanıcı şifrelerinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. Web Sitesi'nde, Üye'ye ait kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi ile yapılan her işlem ve her eylem Üye tarafından yapılmış sayılır ve Üye'yi bağlar. Web Sitesi'nde Üye tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Üye'ye ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan Üye sorumlu olup, Kurumsalkiracı bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

5.6 Üye, işbu Sözleşme'den ve Web Sitesi'ni kullanarak yaptığı her türlü işlemden doğan tüm vergi ve masrafları kendisi öder. Kurumsalkiracı'nın bu hususlarda bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması halinde, Üye bu konuda derhal Kurumsalkiracı'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5.7 İşbu Sözleşme Üye'ye, Web Sitesi'ni Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, Kurumsalkiracı'ya veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya Web Sitesi'nin içeriği üzerinde veya diğer hiçbir konuda hukuki bir hak vermez. Üye, Kurumsalkiracı'nın ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ve diğer haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Web Sitesi'ni sadece kendi faaliyeti için kullanabilir.

5.8 Üye, işbu Sözleşme'nin ifası sırasında, Kurumsalkiracı'yla, sistemle ve sisteme dahil diğer üyelerle ilgili olarak edindiği bilgileri gizli tutmayı ve işbu Sözleşme'nin amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.9 Üye, sistemi kullanırken diğer üyelerin ve sistemi kullanan diğer kişilerin haklarına da saygı gösterecek, onları rahatsız edici davranışlardan kaçınacak ve iyi ilişkiler kurmayı amaçlayacaktır.

5.10 Üye, Kurumsalkiracı'nın açık yazılı muvafakati olmadıkça, işbu Sözleşme'den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini kısmen de olsa üçüncü kişilere devretmeyecektir.

5.11 Üye, Kurumsalkiracı'yı ve çalışanlarını, Üye'nin işbu Sözleşme'nin şartlarını ihlal etmesi Web Sitesi'ni ya da ilgili diğer özelliklerini buna bağlı olarak kullanması, Üye'nin katıldığı ve Web Sitesi'nin kullanıldığı anlaşmalar, tamamladığı ya da tamamlayamadığı alım-satım, kiralama işlemleri nedeniyle veya telif hakkı, tescilli marka, patent ve diğer fikri hakları, gizlilik hakkı ya da üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi sonucunda oluşabilecek her türlü harcama, iddia, kayıp, talep ve diğer zararlardan ve avukat ücretlerinden muaf tutacağını ve gerekirse bunları tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 6 Gizlilik

6.1 Web Sitesi'nde makul güvenlik tedbirlerinin alınması Kurumsalkiracı'nın sorumluluğundadır. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. Kurumsalkiracı, Üye ile ilgili olarak elde ettiği bilgileri, bu Sözleşmede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla kendi ticari sırlarına gösterdiği özen derecesinde gizli tutacaktır. Bu bilgilere işbu Sözleşme kapsamındaki hizmeti yerine getirmek amacıyla Kurumsalkiracı ve bu amaçla Kurumsalkiracı'nın izin verdiği diğer kişiler tarafından ulaşılabilmektedir. Kamuya açık bilgiler ile yetkili makamların talebi veya yasal olarak açıklama yapılması gereken durumlarda Üye'ye ait bilgiler açıklanabilir. Ayrıca, Kurumsalkiracı, üye sayısını artırmak ve işlettiği sistemi cazip kılmak için veya pazarlama amacıyla Üye'nin kimliğini/profilini üçüncü kişilere açıklayabilir veya Web Sitesi'nde belirtebilir.

6.2 Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı Kurumsalkiracı sorumluluk kabul etmez. Kurumsalkiracı'nın Üye'ye ait bilgileri toplaması, depolaması, istatistiki amaçlarla veya Üye'ye verilecek hizmet çerçevesinde veya öngörülen diğer hallerde kullanması, diğer kurumlarla paylaşması, işbu Sözleşme ve Web Sitesi'nde yer alan diğer hükümlere tabi olacaktır.

6.3 Kurumsalkiracı'nın Üye ile ilgili olarak elde ettiği bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir. a. Üye tarafından sağlanan bilgiler Üye'nin Web Sitesi'ni kullanarak veya e-posta, faks gibi diğer yollarla Kurumsalkiracı'ya sağladığı bilgiler Kurumsalkiracı tarafından alınmakta ve kaydedilmektedir. Üyelik Sözleşmesi'ni kabul ederek Web Sitesi'ne üye olmak isteyen tüm kullanıcıların, üyelik bilgilerini tam olarak vermesi zorunludur. Ayrıca bazı ek bilgiler de istenebilir. Bu tür bilgilerin kaydı sürekli olarak sistemin sunucusunda tutulur ve Web Sitesi'nin mevcut amaçlarına uygun olarak kullanılır. Web Sitesi'nin faaliyet amaçları doğrultusunda diğer üyelere gerekli bilgiler sağlamak, ziyaretçilere daha iyi bir hizmet sunmak ve istatistiksel veriler elde etmek amacıyla da bilgi istenebilir ve elde edilen bilgiler bu amaçlarla kullanılabilir. Bu yolla Üye'den elde edilen bilgiler tamamen Üye'nin özgür iradesiyle sağlanan bilgilerdir. Verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Üye'nin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemelidir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep edilen hizmetin geçerliliğini, sorumluluk veya hakları etkileyebilir. Böyle bir durumda Kurumsalkiracı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Kurumsalkiracı bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü Üye'ye aittir. b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler Üye'nin Web Sitesi'ni ziyareti sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerinin Üye'yi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce Web Sitesi'ne yapılan ziyaretlerde ve alınan hizmetlerde elde edilen bilgilerdir. Bilgisayarın “yardım” menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapılması gerektiği bulunabilir. c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler Üye'nin verdiği bilgilerin doğrulanması ve adres, telefon numarası gibi bilgilerin güncel tutulması gibi amaçlarla ve sadece Kurumsalkiracı tarafından uygun ve gerekli görülmesi halinde, üçüncü kişi ve kurumlardan elde edilen bilgilerdir. Bu şekilde bilgi elde edilmesine ve kaydedilmesine Üye peşinen muvafakat eder. Ancak, Kurumsalkiracı'nın bu tür bilgileri araştırma veya kontrol gibi bir mecburiyeti yoktur.

6.4 Web Sitesi'ne ve hizmetlere olan talebi belirlemek amacıyla üye ve kullanıcıların Web Sitesi'nde ziyaret ettiği bölümler ve IP adresleri kayıt altına alınabilir. Bu bilgiler üye ve kullanıcıların ihtiyacına göre şekillendirilecek içerik ve reklam çalışmaları hazırlamak amacıyla kullanılabilir. IP adresleri, kullanıcıları tanımlamayı ve açık demografik bilgilerinin toplanmasını sağlar. Kurumsalkiracı, IP adreslerini sunuculardaki sorunların giderilmesi ve Web Sitesi'ni yönetmek için de kullanabilir.

6.5 Üye, Kurumsalkiracı'nın kendisine telefon, çağrı merkezi, faks, elektronik posta ve kısa mesaj yoluyla, bilgilendirme, reklam veya pazarlama amacıyla gönderilenler dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti göndermesine muvafakat ettiğini ve izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, gönderilen ticari elektronik ileti listesinden çıkmak için iletilerde yer alan iptal imkanını kullanabilir.

6.6 Üye'nin iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta adresi, v.s.) Kurumsalkiracı ve Kurumsalkiracı tarafından belirlenen firmalar hakkında bilgi, kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanılabilir. Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da iletişim bilgileri Kurumsalkiracı veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. İletişim bilgileri ayrıca Üye ile iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılabilir.

Madde 7 Fikri Haklar

7.1 Web Sitesi'nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ile İçerik ve Web Sitesi'nde yer alan diğer tüm eserlerin telif hakları Kurumsalkiracı veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Sözleşme'nin yapılmış olması veya bu Sözleşme kapsamında Web Sitesi'ndeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Üye'ye hiçbir hak vermez, kaynak göstererek dahi kullanılamaz. Üye, Web Sitesi'nde yer alan hiçbir unsuru kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.2 Üye, Web Sitesi ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerini Kurumsalkiracı'ya bildirebilir. Üye, Kurumsalkiracı'nın söz konusu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma ve/veya kullanmama hakkı olduğunu ve bu yüzden her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7.3 Kurumsalkiracı'nın izni olmaksızın Web Sitesi'ne link vermek, Web Sitesi'nde yayınlanan herhangi bir bilgiyi başka bir mecra yada internet sitesinde kullanmak, çoğaltmak ve yayınlamak kesinlikle yasaktır.

7.4 Üye, Web Sitesi'ni kullanırken gireceği tüm bilgi, resim, fotoğraf veya diğer her türlü verinin üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal etmediğini, üçüncü kişilerden gelebilecek tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve Kurumsalkiracı'yı bu taleplere karşı koruyacağını, Kurumsalkiracı'nın bu yüzden uğrayacağı veya uğrayabileceği zararları ilk talepte ve itirazsız olarak tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 8 Sorumluluk Esasları Kurumsalkiracı'nın Yetkileri

8.1 Kurumsalkiracı sadece emlak alım-satım, kiralama işlerini kolaylaştırmak amacıyla Web Sitesi'ni kullanıma sunmakta olup, Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilcilik, acente, simsarlık, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik, danışmanlık veya burada belirtilmeyen diğer herhangi bir hukuki sıfatı yoktur. Üye'nin Web Sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım, kiralama ve diğer şekillerle ticaret yapması, Üye ve diğer üçüncü kişilerle Kurumsalkiracı arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan her hangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece Üye'dir.

8.2 Üye, Web Sitesi'ni kullanırken iyiniyet ve dürüstlük kuralarına uygun davranmayı, yasalara ve diğer hukuki düzenlemelere saygılı olmayı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemeyi, gizlilik kurallarına uymayı ve Web Sitesi üzerinden yaptığı işlemlerde Kurumsalkiracı ve üçüncü şahıslara karşı doğan tüm yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye'nin, Web Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Web Sitesi'nden bilgi çekmesi yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde, TCK. mad. 243 (1)'deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Kurumsalkiracı tarafından savcılığa şikayette bulunulabilir.

8.3 Kurumsalkiracı, önceden bir bildirime veya herhangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi'nin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri, değiştirebilir, Üye'den bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi'ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, Üye'nin Web Sitesi'ni kullanmasını engelleyebilir. Bunlardan dolayı Kurumsalkiracı'dan işbu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında hiçbir hak talep edilemez. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da Kurumsalkiracı mesul tutulamaz.

8.4 Kurumsalkiracı, 5651 sayılı yasa kapsamında “yer sağlayıcı” statüsündedir ve Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye'nin Web Sitesi kanalıyla yaptığı işlemlerin kaçakçılık, Emlak mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar Üye'ye aittir. Web Sitesi'ni kullanarak yaptığı işlemlerin ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına Üye'ye aittir.

Madde 9 Süre İş bu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri 7 (yedi) gün önceden yapacağı bir ihbarla istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Taraflar, bu şekilde yapılan fesih nedeniyle birbirlerinden hiçbir talepte bulunamazlar.

Madde 10 Diğer hükümler

10.1 Üye, işbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerinin herhangi birini ihlal ettiği takdirde, bundan doğan tüm sorumluluk kendisine ait olacağı gibi, bu ihlalin, Kurumsalkiracı ve üçüncü kişiler nezdinde doğuracağı tüm zararları da tazmin etmek le yükümlü olacaktır. Buna rağmen Kurumsalkiracı'nın sorumlu tutulduğu durumlarda, Kurumsalkiracı'nın Üye'ye rücu hakkı vardır.

10.2 Kurumsalkiracı, Üye ile diğer üye veya son kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kurumsalkiracı hiçbir şekilde, diğer üyelerin veya son kullanıcıların Üye'yle sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını ve benzer diğer hususları garanti etmez. Kurumsalkiracı, Üye'nin gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı Üye'ye aittir. Kurumsalkiracı'nın, bu hukuki ilişkilerin dışında olması, Üye'nin işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerinin hiçbirine halel getirmez.

10.3 Kurumsalkiracı, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale ve benzeri hususlara Web Sitesi'nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. Kurumsalkiracı, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Kurumsalkiracı tarafından sağlanan hizmetler hiçbir şekilde tavsiye niteliğinde değildir. Üye bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla Kurumsalkiracı'dan bir talepte bulunamaz.

10.4 Kurumsalkiracı, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye'ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye'ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

10.5 Kurumsalkiracı, Üye'nin dahil olduğu sistemi mevcut haliyle Üye'nin kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden Kurumsalkiracı'nın, işbu Sözleşme altında Üye'ye karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Üye, Sözleşmenin ihlal edildiği ve/veya kendisinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle Kurumsalkiracı'dan hiçbir talepte bulunamaz.

10.6 İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Bu uyuşmazlıklarda, Kurumsalkiracı'nın defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Taraflar, elektronik ortamda ve Web Sitesi üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, Kurumsalkiracı tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

10.7 Madde başlıkları kolaylık amacıyla konulmuş olup, Sözleşmenin yorumunu etkilemeyecektir.

10.8 İşbu sözleşmenin kabulü, varsa Taraflar arasında yapılmış önceki üyelik sözleşmesini ortadan kaldırır ve onun yerine geçer.

Lütfen sözleşmeyi sonuna kadar okuyup onaylayınız.

Madde 1 Taraflar

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir taraftan Barboros Mah. Gelincik Sk. No:4/18 Bulvar 216 Avm Ataşehir İstanbul adresinde mukim Kurumsalkiracı Kurumsal Kiralama Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “Kurumsalkiracı” olarak adlandırılacaktır) ile diğer taraftan aşağıda tanımlanan Web Sitesi'nde yer alan üyelik başvuru formu doldurarak Kurumsalkiracı'nın işbu Sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan müşteri (bundan böyle “Üye” ve “Danışman Üye” olarak adlandırılacaktır) arasında yapılmıştır. İşbu Sözleşme, Üye'nin üyelik başvurusu formunu tam olarak doldurup, üyelik sürecini tamamlaması ve Kurumsalkiracı'nın onayı ile tamamlanmış ve yürürlüğe girmiş olur.

1.2 Üye, Web Sitesi'nde yer alan üyelik başvuru formlarında “Bireysel üyelik” "Danışman Üyelik” “Kurumsal Üyelik" başlıkları altında verdiği kişisel bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak Kurumsalkiracı'ya bildirmediği takdirde bu adrese gönderilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Üye, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, ayrı bir sözleşme öncesi bilgilendirme yapılmasını istemediğini ve Sözleşmede belirtilen ve Web Sitesi'nde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Taraflar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 3. ve 4. maddelerinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan hususların uygulanmayacağı konusunda da mutabık olduklarını beyan ve kabul ederler.

Madde 2 Amaç İşbu Sözleşme, Kurumsalkiracı'nın oluşturduğu ve işlettiği aşağıdaki 3. maddede belirtilen Web Sitesi'nin Üye tarafından, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılması amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 3 Web sitesi

3.1 İşbu Sözleşme kapsamında Üye'nin yararlanacağı Web Sitesi, Kurumsalkiracı tarafından oluşturulan ve işletilen “www.kurumsalkiraci.com” adresli web sitesidir.

3.2 Web Sitesi, gayrimenkul alım satımı yapmak veya kiralamak isteyen Firmalar, Emlak danışmanları ve gayrimenkul sahiplerini bir araya getirmek amacıyla kurulmuş, internet üzerinden ulaşılan elektronik bir platformdur. Web Sitesi'nin amacı, elektronik bir buluşma ortamı yaratarak paylaşım esaslı gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemlerini gerçekleştirmektedir.

3.3 Kurumsalkiracı, Web Sitesi'nin (Üye dahil) üyeler ve son kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, üyelerin ve son kullanıcıların birbirleriyle ne şekilde iletişim kuracaklarını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, ilanlarla ilgili her türlü kuralı, Web Sitesi'nin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, Web Sitesi üzerinden yapılacak işlemlere süre ve miktar koşulları ve/veya minimum ve/veya maksimum sınırlar koymaya, istediği zaman ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve Web Sitesi'nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Üye, Kurumsalkiracı'nın bu yetkisini kabul etmiş ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir.

Madde 4 Web Sitesi'nin Üye tarafından kullanılması

4.1 Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetler üyeler tarafından, erişim hakkı sınırlamaları ve Kurumsalkiracı'nın uygun göreceği diğer kriterlere göre farklı abonelikler tesisi suretiyle kullanılabilmektedir. Kurumsalkiracı, bu abonelik tiplerini dilediği gibi tespit etmeye, ilave türler ihdas etmeye, mevcut türleri kaldırmaya, türlerin içerik ve kapsamlarında değişiklik yapmaya yetkilidir. Web Sitesi'nde sadece ziyaret amacıyla bulunan son kullanıcılar, sadece Kurumsalkiracı'nın kamuya açık olmasını uygun gördüğü ve dilediği zaman değiştirebileceği sınırlı bilgilere ücretsiz olarak ulaşabilirler. Bu bilgiler son kullanıcılar tarafından fikri mülkiyet hakları ile ilgili hükümlere uymak kaydıyla ve mesleki ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.

4.2 Üye, Web Sitesi'ni, işbu Sözleşme'nin, Sözleşme hükümlerine göre yürürlüğe girmesinden sonra kullanmaya başlayabilecektir. Web Sitesi'nin ve genel olarak sistemin Üye tarafından kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini Üye'nin kendisine aittir.

4.3 Üye, Web Sitesi'ni Tamammı ile kendisinin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifreyle kullanabilecektir. Kullanıcı şifrelerinin muhafazası, gizliliğinin sağlanması ve denetlenmesi sorumluluğu Üye'ye aittir. Kullanıcı adının ve kullanıcı şifrelerinin değiştirilmesi, Üye'nin tamamı ile kendine ait olup, kullanılması Kurumsalkiracı tarafından kabul edilmesine bağlıdır.

4.4 Kurumsalkiracı Üye'ye verilen hizmeti her zaman tek taraflı olarak sürekli veya geçici olarak durdurabilir. Üye Kurumsalkiracı'nın bu yetkisini peşinen kabul eder.

4.5 Üye, Web Sitesi'nde sadece ilgilendiği mülkü favoriye alabilir, karşılaştırabilir, takip edebilir tüm bu ekstralar için Kurumsalkiracı' ya herhangi bir ücret ödemez ve diğer ücretli üyelik paket haklarını talep edemez.

4.6 Satılmış ya da kiralanmış gayrimenkullere ait ilanlar, Üye tarafından arşivlenmelidir. Kurumsalkiracı, Web Sitesi'ndeki operasyonu tamamlanmış ilanları belirli periyotlarla sistem haricine çıkarma hakkını saklı tutar. Bu işlem sonrasında doğacak yedekleme problemlerinden Kurumsalkiracı sorumlu değildir.

4.7 Web Sitesi'ne Üye tarafından girilen ilan bilgilerinin doluluğu ve doğruluğu, fotoğrafların kalitesi ve geçmiş hareketler göz önünde bulundurularak Üye'ye ait ilanlar Kurumsalkiracı tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu değerlendirmeler neticesinde Üye'nin girdiği ilanlar kaldırılabilir; işbu hususun Kurumsalkiracı'nın münhasır yetki alanında olduğu taraflarca kabul edilmiştir. İlan yayınlama kurallarının Üye tarafından sıklıkla ihlal edilmesi halinde, Sözleşme Kurumsalkiracı tarafından bildirimsiz ve süre verilmeksizin tek taraflı olarak feshedilebilir.

Madde 5 Üye'nin beyan ve yükümlülükleri

5.1 Üye, işbu Sözleşme'yi imzalamaya ve Sözleşme'den kaynaklanan borçlarını ifaya hukuken yetkili olduğunu, Kurumsalkiracı'ya verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olduğunu, bunlarda meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal Kurumsalkiracı'ya bildireceğini beyan ve taahhüt eder. Verilen bu bilgi ve belgelerde eksiklik ya da yanlışlık bulunduğunun tespiti halinde Kurumsalkiracı, Sözleşme'yi bildirimsiz ve süre verilmeksizin tek taraflı olarak feshedebilir.

5.2 Üye, Web Sitesi'ne, kendi adına girilecek tüm bilgilerin, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, Kurumsalkiracı'nın, son kullanıcıların ve diğer üyelerin haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Kurumsalkiracı ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını, yasal sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu ve Kurumsalkiracı'nın olası bir durumda uğrayabileceği zararların Üye'ye rücu edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3 Üye, Web Sitesi'ni haksız rekabet yaratmak, diğer üyelere zarar vermek, rakiplerini zor duruma düşürmek, kara para aklamak amacıyla veya yasal olmayan, kanunen yasak, ahlaka aykırı amaçlarla veya bunlara aykırı mal ve hizmet ticareti yapmak için kullanamaz. Üye, bu fiillerinin tespiti halinde Sözleşme'nin Kurumsalkiracı tarafından bildirimsiz ve süre verilmeksizin tek taraflı olarak feshedileceğini ve yasal olarak şahsen sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.

5.4 Üye, Web Sitesi kanalıyla yapacağı ticaret ve bu kapsamdaki her bir işlemin, ilgili hukuk düzeninin koyduğu ithalat, ihracat, gümrük, kambiyo, standart hakkındaki hükümler de dahil olmak üzere tüm mevzuata uygun olacağını, gerekli tüm izin ve ruhsatları alacağını, yasalara ve Kurumsalkiracı tarafından yayınlanan bildirimlere aykırı davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.5 Üye, kullanıcı adı ve kullanıcı şifrelerinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. Web Sitesi'nde, Üye'ye ait kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi ile yapılan her işlem ve her eylem Üye tarafından yapılmış sayılır ve Üye'yi bağlar. Web Sitesi'nde Üye tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Üye'ye ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan Üye sorumlu olup, Kurumsalkiracı bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

5.6 Üye, işbu Sözleşme'den ve Web Sitesi'ni kullanarak yaptığı her türlü işlemden doğan tüm vergi ve masrafları kendisi öder. Kurumsalkiracı'nın bu hususlarda bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması halinde, Üye bu konuda derhal Kurumsalkiracı'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5.7 İşbu Sözleşme Üye'ye, Web Sitesi'ni Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, Kurumsalkiracı'ya veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya Web Sitesi'nin içeriği üzerinde veya diğer hiçbir konuda hukuki bir hak vermez. Üye, Kurumsalkiracı'nın ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ve diğer haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Web Sitesi'ni sadece kendi faaliyeti için kullanabilir.

5.8 Üye, işbu Sözleşme'nin ifası sırasında, Kurumsalkiracı'yla, sistemle ve sisteme dahil diğer üyelerle ilgili olarak edindiği bilgileri gizli tutmayı ve işbu Sözleşme'nin amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.9 Üye, sistemi kullanırken diğer üyelerin ve sistemi kullanan diğer kişilerin haklarına da saygı gösterecek, onları rahatsız edici davranışlardan kaçınacak ve iyi ilişkiler kurmayı amaçlayacaktır.

5.10 Üye, Kurumsalkiracı'nın açık yazılı muvafakati olmadıkça, işbu Sözleşme'den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini kısmen de olsa üçüncü kişilere devretmeyecektir.

5.11 Üye, Kurumsalkiracı'yı ve çalışanlarını, Üye'nin işbu Sözleşme'nin şartlarını ihlal etmesi Web Sitesi'ni ya da ilgili diğer özelliklerini buna bağlı olarak kullanması, Üye'nin katıldığı ve Web Sitesi'nin kullanıldığı anlaşmalar, tamamladığı ya da tamamlayamadığı alım-satım, kiralama işlemleri nedeniyle veya telif hakkı, tescilli marka, patent ve diğer fikri hakları, gizlilik hakkı ya da üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi sonucunda oluşabilecek her türlü harcama, iddia, kayıp, talep ve diğer zararlardan ve avukat ücretlerinden muaf tutacağını ve gerekirse bunları tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.12. Danışman Üye, Web Sitesinde ve Kurumsalkiracı'nın diğer fiziki ve online platformlarında, kendisine ait ticari unvan ve markaların Kurumsalkiracı'nın reklam ve tanıtım faaliyetlerinde, Danışman Üye'nin Kurumsalkiracı'nın Sözleşme konusu hizmetlerinden yararlandığını üçüncü kişilere bildirmek adına kullanılabileceğini, üçüncü kişilere karşı taraflar arasında işbu Sözleşme kapsamında hukuki ilişkinin varlığının bildirilebileceğini, bu gibi kullanımlara muvafakatinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6 Gizlilik

6.1 Web Sitesi'nde makul güvenlik tedbirlerinin alınması Kurumsalkiracı'nın sorumluluğundadır. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. Kurumsalkiracı, Üye ile ilgili olarak elde ettiği bilgileri, bu Sözleşmede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla kendi ticari sırlarına gösterdiği özen derecesinde gizli tutacaktır. Bu bilgilere işbu Sözleşme kapsamındaki hizmeti yerine getirmek amacıyla Kurumsalkiracı ve bu amaçla Kurumsalkiracı'nın izin verdiği diğer kişiler tarafından ulaşılabilmektedir. Kamuya açık bilgiler ile yetkili makamların talebi veya yasal olarak açıklama yapılması gereken durumlarda Üye'ye ait bilgiler açıklanabilir. Ayrıca, Kurumsalkiracı, üye sayısını artırmak ve işlettiği sistemi cazip kılmak için veya pazarlama amacıyla Üye'nin kimliğini/profilini üçüncü kişilere açıklayabilir veya Web Sitesi'nde belirtebilir.

6.2 Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı Kurumsalkiracı sorumluluk kabul etmez. Kurumsalkiracı'nın Üye'ye ait bilgileri toplaması, depolaması, istatistiki amaçlarla veya Üye'ye verilecek hizmet çerçevesinde veya öngörülen diğer hallerde kullanması, diğer kurumlarla paylaşması, işbu Sözleşme ve Web Sitesi'nde yer alan diğer hükümlere tabi olacaktır.

6.3 Kurumsalkiracı'nın Üye ile ilgili olarak elde ettiği bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir. a. Üye tarafından sağlanan bilgiler Üye'nin Web Sitesi'ni kullanarak veya e-posta, faks gibi diğer yollarla Kurumsalkiracı'ya sağladığı bilgiler Kurumsalkiracı tarafından alınmakta ve kaydedilmektedir. Üyelik Sözleşmesi'ni kabul ederek Web Sitesi'ne üye olmak isteyen tüm kullanıcıların, üyelik bilgilerini tam olarak vermesi zorunludur. Ayrıca bazı ek bilgiler de istenebilir. Bu tür bilgilerin kaydı sürekli olarak sistemin sunucusunda tutulur ve Web Sitesi'nin mevcut amaçlarına uygun olarak kullanılır. Web Sitesi'nin faaliyet amaçları doğrultusunda diğer üyelere gerekli bilgiler sağlamak, ziyaretçilere daha iyi bir hizmet sunmak ve istatistiksel veriler elde etmek amacıyla da bilgi istenebilir ve elde edilen bilgiler bu amaçlarla kullanılabilir. Bu yolla Üye'den elde edilen bilgiler tamamen Üye'nin özgür iradesiyle sağlanan bilgilerdir. Verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Üye'nin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemelidir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep edilen hizmetin geçerliliğini, sorumluluk veya hakları etkileyebilir. Böyle bir durumda Kurumsalkiracı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Kurumsalkiracı bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü Üye'ye aittir. b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler Üye'nin Web Sitesi'ni ziyareti sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerinin Üye'yi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce Web Sitesi'ne yapılan ziyaretlerde ve alınan hizmetlerde elde edilen bilgilerdir. Bilgisayarın “yardım” menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapılması gerektiği bulunabilir. c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler Üye'nin verdiği bilgilerin doğrulanması ve adres, telefon numarası gibi bilgilerin güncel tutulması gibi amaçlarla ve sadece Kurumsalkiracı tarafından uygun ve gerekli görülmesi halinde, üçüncü kişi ve kurumlardan elde edilen bilgilerdir. Bu şekilde bilgi elde edilmesine ve kaydedilmesine Üye peşinen muvafakat eder. Ancak, Kurumsalkiracı'nın bu tür bilgileri araştırma veya kontrol gibi bir mecburiyeti yoktur.

6.4 Web Sitesi'ne ve hizmetlere olan talebi belirlemek amacıyla üye ve kullanıcıların Web Sitesi'nde ziyaret ettiği bölümler ve IP adresleri kayıt altına alınabilir. Bu bilgiler üye ve kullanıcıların ihtiyacına göre şekillendirilecek içerik ve reklam çalışmaları hazırlamak amacıyla kullanılabilir. IP adresleri, kullanıcıları tanımlamayı ve açık demografik bilgilerinin toplanmasını sağlar. Kurumsalkiracı, IP adreslerini sunuculardaki sorunların giderilmesi ve Web Sitesi'ni yönetmek için de kullanabilir.

6.5 Üye, Kurumsalkiracı'nın kendisine telefon, çağrı merkezi, faks, elektronik posta ve kısa mesaj yoluyla, bilgilendirme, reklam veya pazarlama amacıyla gönderilenler dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti göndermesine muvafakat ettiğini ve izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, gönderilen ticari elektronik ileti listesinden çıkmak için iletilerde yer alan iptal imkanını kullanabilir.

6.6 Üye'nin iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta adresi, v.s.) Kurumsalkiracı ve Kurumsalkiracı tarafından belirlenen firmalar hakkında bilgi, kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanılabilir. Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da iletişim bilgileri Kurumsalkiracı veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. İletişim bilgileri ayrıca Üye ile iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılabilir.

Madde 7 Fikri Haklar

7.1 Web Sitesi'nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ile İçerik ve Web Sitesi'nde yer alan diğer tüm eserlerin telif hakları Kurumsalkiracı veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Sözleşme'nin yapılmış olması veya bu Sözleşme kapsamında Web Sitesi'ndeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Üye'ye hiçbir hak vermez, kaynak göstererek dahi kullanılamaz. Üye, Web Sitesi'nde yer alan hiçbir unsuru kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.2 Üye, Web Sitesi ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerini Kurumsalkiracı'ya bildirebilir. Üye, Kurumsalkiracı'nın söz konusu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma ve/veya kullanmama hakkı olduğunu ve bu yüzden her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7.3 Kurumsalkiracı'nın izni olmaksızın Web Sitesi'ne link vermek, Web Sitesi'nde yayınlanan herhangi bir bilgiyi başka bir mecra yada internet sitesinde kullanmak, çoğaltmak ve yayınlamak kesinlikle yasaktır. 7.4 Üye, Web Sitesi'ni kullanırken gireceği tüm bilgi, resim, fotoğraf veya diğer her türlü verinin üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal etmediğini, üçüncü kişilerden gelebilecek tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve Kurumsalkiracı'yı bu taleplere karşı koruyacağını, Kurumsalkiracı'nın bu yüzden uğrayacağı veya uğrayabileceği zararları ilk talepte ve itirazsız olarak tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 8 Sorumluluk Esasları Kurumsalkiracı'nın Yetkileri

8.1 Kurumsalkiracı sadece emlak alım-satım, kiralama işlerini kolaylaştırmak amacıyla Web Sitesi'ni kullanıma sunmakta olup, Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilcilik, acente, simsarlık, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik, danışmanlık veya burada belirtilmeyen diğer herhangi bir hukuki sıfatı yoktur. Üye'nin Web Sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım, kiralama ve diğer şekillerle ticaret yapması, Üye ve diğer üçüncü kişilerle Kurumsalkiracı arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan herhangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece Üye'dir.

8.2 Üye, Web Sitesi'ni kullanırken iyiniyet ve dürüstlük kuralarına uygun davranmayı, yasalara ve diğer hukuki düzenlemelere saygılı olmayı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemeyi, gizlilik kurallarına uymayı ve Web Sitesi üzerinden yaptığı işlemlerde Kurumsalkiracı ve üçüncü şahıslara karşı doğan tüm yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye'nin, Web Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Web Sitesi'nden bilgi çekmesi yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde, TCK. mad. 243 (1)'deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Kurumsalkiracı tarafından savcılığa şikayette bulunulabilir.

8.3 Kurumsalkiracı, önceden bir bildirime veya herhangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi'nin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri, değiştirebilir, Üye'den bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi'ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, Üye'nin Web Sitesi'ni kullanmasını engelleyebilir. Bunlardan dolayı Kurumsalkiracı'dan işbu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında hiçbir hak talep edilemez. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da Kurumsalkiracı mesul tutulamaz.

8.4 Kurumsalkiracı, 5651 sayılı yasa kapsamında “yer sağlayıcı” statüsündedir ve Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye'nin Web Sitesi kanalıyla yaptığı işlemlerin kaçakçılık, Emlak mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar Üye'ye aittir. Web Sitesi'ni kullanarak yaptığı işlemlerin ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına Üye'ye aittir.

Madde 9 Süre İş bu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri 7 (yedi) gün önceden yapacağı bir ihbarla istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Taraflar, bu şekilde yapılan fesih nedeniyle birbirlerinden hiçbir talepte bulunamazlar.

Madde 10 Diğer hükümler

10.1 Üye, işbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerinin herhangi birini ihlal ettiği takdirde, bundan doğan tüm sorumluluk kendisine ait olacağı gibi, bu ihlalin, Kurumsalkiracı ve üçüncü kişiler nezdinde doğuracağı tüm zararları da tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Buna rağmen Kurumsalkiracı'nın sorumlu tutulduğu durumlarda, Kurumsalkiracı'nın Üye'ye rücu hakkı vardır.

10.2 Kurumsalkiracı, Üye ile diğer üye veya son kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kurumsalkiracı hiçbir şekilde, diğer üyelerin veya son kullanıcıların Üye'yle sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını ve benzer diğer hususları garanti etmez. Kurumsalkiracı, Üye'nin gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı Üye'ye aittir. Kurumsalkiracı'nın, bu hukuki ilişkilerin dışında olması, Üye'nin işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerinin hiçbirine halel getirmez.

10.3 Kurumsalkiracı, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale ve benzeri hususlara Web Sitesi'nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. Kurumsalkiracı, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Kurumsalkiracı tarafından sağlanan hizmetler hiçbir şekilde tavsiye niteliğinde değildir. Üye bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla Kurumsalkiracı'dan bir talepte bulunamaz.

10.4 Kurumsalkiracı, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye'ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye'ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

10.5 Kurumsalkiracı, Üye'nin dahil olduğu sistemi mevcut haliyle Üye'nin kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden Kurumsalkiracı'nın, işbu Sözleşme altında Üye'ye karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Üye, Sözleşmenin ihlal edildiği ve/veya kendisinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle Kurumsalkiracı'dan hiçbir talepte bulunamaz.

10.6 İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Bu uyuşmazlıklarda, Kurumsalkiracı'nın defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Taraflar, elektronik ortamda ve Web Sitesi üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, Kurumsalkiracı tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

10.7 Madde başlıkları kolaylık amacıyla konulmuş olup, Sözleşmenin yorumunu etkilemeyecektir.

10.8 İşbu sözleşmenin kabulü, varsa Taraflar arasında yapılmış önceki üyelik sözleşmesini ortadan kaldırır ve onun yerine geçer. 

Lütfen sözleşmeyi sonuna kadar okuyup onaylayınız.

Madde 1 Taraflar

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir taraftan Barboros Mah. Gelincik Sk. No:4/18 Bulvar 216 Avm Ataşehir İstanbul adresinde mukim Kurumsalkiracı Kurumsal Kiralama Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “Kurumsalkiracı” olarak adlandırılacaktır) ile diğer taraftan aşağıda tanımlanan Web Sitesi'nde yer alan üyelik başvuru formu doldurarak Kurumsalkiracı'nın işbu Sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan müşteri (bundan böyle “Üye” ve “Kurumsal Üye” olarak adlandırılacaktır) arasında yapılmıştır. İşbu Sözleşme, Üye'nin üyelik başvurusu formunu tam olarak doldurup, üyelik sürecini tamamlaması ve Kurumsalkiracı'nın onayı ile tamamlanmış ve yürürlüğe girmiş olur.

1.2 Üye, Web Sitesi'nde yer alan üyelik başvuru formlarında “Bireysel üyelik” "Danışman Üyelik” “Kurumsal Üyelik" başlıkları altında verdiği kişisel bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak Kurumsalkiracı'ya bildirmediği takdirde bu adrese gönderilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Üye, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, ayrı bir sözleşme öncesi bilgilendirme yapılmasını istemediğini ve Sözleşmede belirtilen ve Web Sitesi'nde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Taraflar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 3. ve 4. maddelerinin 1. ve 2. fıkralarında yer alan hususların uygulanmayacağı konusunda da mutabık olduklarını beyan ve kabul ederler.

Madde 2 Amaç İşbu Sözleşme, Kurumsalkiracı'nın oluşturduğu ve işlettiği aşağıdaki 3. maddede belirtilen Web Sitesi'nin Üye tarafından, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılması amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 3 Web sitesi

3.1 İşbu Sözleşme kapsamında Üye'nin yararlanacağı Web Sitesi, Kurumsalkiracı tarafından oluşturulan ve işletilen “www.kurumsalkiraci.com” adresli web sitesidir.

3.2 Web Sitesi, gayrimenkul alım satımı yapmak veya kiralamak isteyen Firmalar, Emlak danışmanları ve gayrimenkul sahiplerini bir araya getirmek amacıyla kurulmuş, internet üzerinden ulaşılan elektronik bir platformdur. Web Sitesi'nin amacı, elektronik bir buluşma ortamı yaratarak paylaşım esaslı gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemlerini gerçekleştirmektedir.

3.3 Kurumsalkiracı, Web Sitesi'nin (Üye dahil) üyeler ve son kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, üyelerin ve son kullanıcıların birbirleriyle ne şekilde iletişim kuracaklarını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, ilanlarla ilgili her türlü kuralı, Web Sitesi'nin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, Web Sitesi üzerinden yapılacak işlemlere süre ve miktar koşulları ve/veya minimum ve/veya maksimum sınırlar koymaya, istediği zaman ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve Web Sitesi'nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Üye, Kurumsalkiracı'nın bu yetkisini kabul etmiş ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir.

Madde 4 Web Sitesi'nin Üye tarafından kullanılması

4.1 Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetler üyeler tarafından, erişim hakkı sınırlamaları ve Kurumsalkiracı'nın uygun göreceği diğer kriterlere göre farklı abonelikler tesisi suretiyle kullanılabilmektedir. Kurumsalkiracı, bu abonelik tiplerini dilediği gibi tespit etmeye, ilave türler ihdas etmeye, mevcut türleri kaldırmaya, türlerin içerik ve kapsamlarında değişiklik yapmaya yetkilidir. Web Sitesi'nde sadece ziyaret amacıyla bulunan son kullanıcılar, sadece Kurumsalkiracı'nın kamuya açık olmasını uygun gördüğü ve dilediği zaman değiştirebileceği sınırlı bilgilere ücretsiz olarak ulaşabilirler. Bu bilgiler son kullanıcılar tarafından fikri mülkiyet hakları ile ilgili hükümlere uymak kaydıyla ve mesleki ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.

4.2 Üye, Web Sitesi'ni, işbu Sözleşme'nin, Sözleşme hükümlerine göre yürürlüğe girmesinden sonra kullanmaya başlayabilecektir. Web Sitesi'nin ve genel olarak sistemin Üye tarafından kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini Üye'nin kendisine aittir.

4.3 Üye, Web Sitesi'ni tamamı ile kendisinin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifreyle kullanabilecektir. Kullanıcı şifrelerinin muhafazası, gizliliğinin sağlanması ve denetlenmesi sorumluluğu Üye'ye aittir. Kullanıcı adının ve kullanıcı şifrelerinin değiştirilmesi, Üye'nin tamamı ile kendine ait olup, kullanılması Kurumsalkiracı tarafından kabul edilmesine bağlıdır.

4.4 Kurumsalkiracı Üye'ye verilen hizmeti her zaman tek taraflı olarak sürekli veya geçici olarak durdurabilir. Üye Kurumsalkiracı'nın bu yetkisini peşinen kabul eder.

4.5 Üye, Web Sitesi'nde sadece ilgilendiği mülkü favoriye alabilir, karşılaştırabilir, takip edebilir tüm bu ekstralar için Kurumsalkiracı' ya herhangi bir ücret ödemez ve diğer ücretli üyelik paket haklarını talep edemez.

4.6 Satılmış ya da kiralanmış gayrimenkullere ait ilanlar, Üye tarafından arşivlenmelidir. Kurumsalkiracı, Web Sitesi'ndeki operasyonu tamamlanmış ilanları belirli periyotlarla sistem haricine çıkarma hakkını saklı tutar. Bu işlem sonrasında doğacak yedekleme problemlerinden Kurumsalkiracı sorumlu değildir.

4.7 Web Sitesi'ne Üye tarafından girilen ilan bilgilerinin doluluğu ve doğruluğu, fotoğrafların kalitesi ve geçmiş hareketler göz önünde bulundurularak Üye'ye ait ilanlar Kurumsalkiracı tarafından değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu değerlendirmeler neticesinde Üye'nin girdiği ilanlar kaldırılabilir; işbu hususun Kurumsalkiracı'nın münhasır yetki alanında olduğu taraflarca kabul edilmiştir. İlan yayınlama kurallarının Üye tarafından sıklıkla ihlal edilmesi halinde, Sözleşme Kurumsalkiracı tarafından bildirimsiz ve süre verilmeksizin tek taraflı olarak feshedilebilir.

Madde 5 Üye'nin beyan ve yükümlülükleri

5.1 Üye, işbu Sözleşme'yi imzalamaya ve Sözleşme'den kaynaklanan borçlarını ifaya hukuken yetkili olduğunu, Kurumsalkiracı'ya verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve verildikleri anda geçerli olduğunu, bunlarda meydana gelecek ve işbu Sözleşme üzerinde etkisi olacak her türlü değişikliği derhal Kurumsalkiracı'ya bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2 Üye, Web Sitesi'ne, kendi adına girilecek tüm bilgilerin, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğini, Kurumsalkiracı'nın, son kullanıcıların ve diğer üyelerin haklarına riayet edeceğini, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağını, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Kurumsalkiracı ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını, yasal sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu ve Kurumsalkiracının olası bir durumda uğrayabileceği zararların Üye'ye rücu edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3 Üye, Web Sitesi'ni haksız rekabet yaratmak, diğer üyelere zarar vermek, rakiplerini zor duruma düşürmek, kara para aklamak amacıyla veya yasal olmayan, kanunen yasak, ahlaka aykırı amaçlarla veya bunlara aykırı mal ve hizmet ticareti yapmak için kullanamaz.

5.4 Üye, Web Sitesi kanalıyla yapacağı ticaret ve bu kapsamdaki her bir işlemin, ilgili hukuk düzeninin koyduğu ithalat, ihracat, gümrük, kambiyo, standart hakkındaki hükümler de dahil olmak üzere tüm mevzuata uygun olacağını, gerekli tüm izin ve ruhsatları alacağını, yasalara ve Kurumsalkiracı tarafından yayınlanan bildirimlere aykırı davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.5 Üye, kullanıcı adı ve kullanıcı şifrelerinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin bunları yetkilerini aşacak şekilde kullanmalarını önlemekle ve gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. Web Sitesi'nde, Üye'ye ait kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi ile yapılan her işlem ve her eylem Üye tarafından yapılmış sayılır ve Üye'yi bağlar. Web Sitesi'nde Üye tarafından yapılan veya yapıldığı var sayılan her bir işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale Üye'ye ait bir irade açıklaması olarak geçerli sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçları doğurur. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan Üye sorumlu olup, Kurumsalkiracı bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

5.6 Üye, işbu Sözleşme'den ve Web Sitesi'ni kullanarak yaptığı her türlü işlemden doğan tüm vergi ve masrafları kendisi öder. Kurumsalkiracı'nın bu hususlarda bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması halinde, Üye bu konuda derhal Kurumsalkiracı'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5.7 İşbu Sözleşme Üye'ye, Web Sitesi'ni Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkı dışında, Kurumsalkiracı'ya veya üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hakları veya Web Sitesi'nin içeriği üzerinde veya diğer hiçbir konuda hukuki bir hak vermez. Üye, Kurumsalkiracı'nın ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ve diğer haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Web Sitesi'ni sadece kendi faaliyeti için kullanabilir.

5.8 Üye, işbu Sözleşme'nin ifası sırasında, Kurumsalkiracı'yla, sistemle ve sisteme dahil diğer üyelerle ilgili olarak edindiği bilgileri gizli tutmayı ve işbu Sözleşme'nin amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.9 Üye, sistemi kullanırken diğer üyelerin ve sistemi kullanan diğer kişilerin haklarına da saygı gösterecek, onları rahatsız edici davranışlardan kaçınacak ve iyi ilişkiler kurmayı amaçlayacaktır.

5.10 Üye, Kurumsalkiracı'nın açık yazılı muvafakati olmadıkça, işbu Sözleşme'den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini kısmen de olsa üçüncü kişilere devretmeyecektir.

5.11 Üye, Kurumsalkiracı'yı ve çalışanlarını, Üye'nin işbu Sözleşme'nin şartlarını ihlal etmesi Web Sitesi'ni ya da ilgili diğer özelliklerini buna bağlı olarak kullanması, Üye'nin katıldığı ve Web Sitesi'nin kullanıldığı anlaşmalar, tamamladığı ya da tamamlayamadığı alım-satım, kiralama işlemleri nedeniyle veya telif hakkı, tescilli marka, patent ve diğer fikri hakları, gizlilik hakkı ya da üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi sonucunda oluşabilecek her türlü harcama, iddia, kayıp, talep ve diğer zararlardan ve avukat ücretlerinden muaf tutacağını ve gerekirse bunları tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.12. Kurumsal Üye, Web Sitesinde ve Kurumsalkiracı'nın diğer fiziki ve online platformlarında, kendisine ait ticari unvan ve markaların Kurumsalkiracı'nın reklam ve tanıtım faaliyetlerinde, Kurumsal Üye'nin Kurumsalkiracı'nın Sözleşme konusu hizmetlerinden yararlandığını üçüncü kişilere bildirmek adına kullanılabileceğini, üçüncü kişilere karşı taraflar arasında işbu Sözleşme kapsamında hukuki ilişkinin varlığının bildirilebileceğini, bu gibi kullanımlara açıkça muvafakatinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6 Gizlilik

6.1 Web Sitesi'nde makul güvenlik tedbirlerinin alınması Kurumsalkiracı'nın sorumluluğundadır. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. Kurumsalkiracı, Üye ile ilgili olarak elde ettiği bilgileri, bu Sözleşmede belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla kendi ticari sırlarına gösterdiği özen derecesinde gizli tutacaktır. Bu bilgilere işbu Sözleşme kapsamındaki hizmeti yerine getirmek amacıyla Kurumsalkiracı ve bu amaçla Kurumsalkiracı'nın izin verdiği diğer kişiler tarafından ulaşılabilmektedir. Kamuya açık bilgiler ile yetkili makamların talebi veya yasal olarak açıklama yapılması gereken durumlarda Üye'ye ait bilgiler açıklanabilir. Ayrıca, Kurumsalkiracı, üye sayısını artırmak ve işlettiği sistemi cazip kılmak için veya pazarlama amacıyla Üye'nin kimliğini/profilini üçüncü kişilere açıklayabilir veya Web Sitesi'nde belirtebilir.

6.2 Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak zararlardan dolayı Kurumsalkiracı sorumluluk kabul etmez. Kurumsalkiracı'nın Üye'ye ait bilgileri toplaması, depolaması, istatistiki amaçlarla veya Üye'ye verilecek hizmet çerçevesinde veya öngörülen diğer hallerde kullanması, diğer kurumlarla paylaşması, işbu Sözleşme ve Web Sitesi'nde yer alan diğer hükümlere tabi olacaktır.

6.3 Kurumsalkiracı'nın Üye ile ilgili olarak elde ettiği bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir. a. Üye tarafından sağlanan bilgiler Üye'nin Web Sitesi'ni kullanarak veya e-posta, faks gibi diğer yollarla Kurumsalkiracı'ya sağladığı bilgiler Kurumsalkiracı tarafından alınmakta ve kaydedilmektedir. Üyelik Sözleşmesi'ni kabul ederek Web Sitesi'ne üye olmak isteyen tüm kullanıcıların, üyelik bilgilerini tam olarak vermesi zorunludur. Ayrıca bazı ek bilgiler de istenebilir. Bu tür bilgilerin kaydı sürekli olarak sistemin sunucusunda tutulur ve Web Sitesi'nin mevcut amaçlarına uygun olarak kullanılır. Web Sitesi'nin faaliyet amaçları doğrultusunda diğer üyelere gerekli bilgiler sağlamak, ziyaretçilere daha iyi bir hizmet sunmak ve istatistiksel veriler elde etmek amacıyla da bilgi istenebilir ve elde edilen bilgiler bu amaçlarla kullanılabilir. Bu yolla Üye'den elde edilen bilgiler tamamen Üye'nin özgür iradesiyle sağlanan bilgilerdir. Verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Üye'nin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemelidir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep edilen hizmetin geçerliliğini, sorumluluk veya hakları etkileyebilir. Böyle bir durumda Kurumsalkiracı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Kurumsalkiracı bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü Üye'ye aittir. b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler Üye'nin Web Sitesi'ni ziyareti sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerinin Üye'yi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce Web Sitesi'ne yapılan ziyaretlerde ve alınan hizmetlerde elde edilen bilgilerdir. Bilgisayarın “yardım” menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapılması gerektiği bulunabilir. c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler Üye'nin verdiği bilgilerin doğrulanması ve adres, telefon numarası gibi bilgilerin güncel tutulması gibi amaçlarla ve sadece Kurumsalkiracı tarafından uygun ve gerekli görülmesi halinde, üçüncü kişi ve kurumlardan elde edilen bilgilerdir. Bu şekilde bilgi elde edilmesine ve kaydedilmesine Üye peşinen muvafakat eder. Ancak, Kurumsalkiracı'nın bu tür bilgileri araştırma veya kontrol gibi bir mecburiyeti yoktur.

6.4 Web Sitesi'ne ve hizmetlere olan talebi belirlemek amacıyla üye ve kullanıcıların Web Sitesi'nde ziyaret ettiği bölümler ve IP adresleri kayıt altına alınabilir. Bu bilgiler üye ve kullanıcıların ihtiyacına göre şekillendirilecek içerik ve reklam çalışmaları hazırlamak amacıyla kullanılabilir. IP adresleri, kullanıcıları tanımlamayı ve açık demografik bilgilerinin toplanmasını sağlar. Kurumsalkiracı, IP adreslerini sunuculardaki sorunların giderilmesi ve Web Sitesi'ni yönetmek için de kullanabilir.

6.5 Üye, Kurumsalkiracı'nın kendisine telefon, çağrı merkezi, faks, elektronik posta ve kısa mesaj yoluyla, bilgilendirme, reklam veya pazarlama amacıyla gönderilenler dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti göndermesine muvafakat ettiğini ve izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, gönderilen ticari elektronik ileti listesinden çıkmak için iletilerde yer alan iptal imkanını kullanabilir.

6.6 Üye'nin iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta adresi, v.s.) Kurumsalkiracı ve Kurumsalkiracı tarafından belirlenen firmalar hakkında bilgi, kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanılabilir. Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da iletişim bilgileri Kurumsalkiracı veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. İletişim bilgileri ayrıca Üye ile iletişime geçmek isteyen diğer firmalarla paylaşılabilir.

Madde 7 Fikri Haklar

7.1 Web Sitesi'nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ile İçerik ve Web Sitesi'nde yer alan diğer tüm eserlerin telif hakları Kurumsalkiracı veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Sözleşme'nin yapılmış olması veya bu Sözleşme kapsamında Web Sitesi'ndeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Üye'ye hiç bir hak vermez, kaynak göstererek dahi kullanılamaz. Üye, Web Sitesi'nde yer alan hiçbir unsuru kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.2 Üye, Web Sitesi ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerini Kurumsalkiracı'ya bildirebilir. Üye, Kurumsalkiracı'nın söz konusu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma ve/veya kullanmama hakkı olduğunu ve bu yüzden her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7.3 Kurumsalkiracı'nın izni olmaksızın Web Sitesi'ne link vermek, Web Sitesi'nde yayınlanan herhangi bir bilgiyi başka bir mecra yada internet sitesinde kullanmak, çoğaltmak ve yayınlamak kesinlikle yasaktır.

7.4 Üye, Web Sitesi'ni kullanırken gireceği tüm bilgi, resim, fotoğraf veya diğer her türlü verinin üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal etmediğini, üçüncü kişilerden gelebilecek tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve Kurumsalkiracı'yı bu taleplere karşı koruyacağını, Kurumsalkiracı'nın bu yüzden uğrayacağı veya uğrayabileceği zararları ilk talepte ve itirazsız olarak tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 8 Sorumluluk Esasları Kurumsalkiracı'nın Yetkileri

8.1 Kurumsalkiracı sadece emlak alım-satım, kiralama işlerini kolaylaştırmak amacıyla Web Sitesi'ni kullanıma sunmakta olup, Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilcilik, acente, simsarlık, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik, danışmanlık veya burada belirtilmeyen diğer herhangi bir hukuki sıfatı yoktur. Üye'nin Web Sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım, kiralama ve diğer şekillerle ticaret yapması, Üye ve diğer üçüncü kişilerle Kurumsalkiracı arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan herhangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece Üye'dir.

8.2 Üye, Web Sitesi'ni kullanırken iyi niyet ve dürüstlük kuralarına uygun davranmayı, yasalara ve diğer hukuki düzenlemelere saygılı olmayı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemeyi, gizlilik kurallarına uymayı ve Web Sitesi üzerinden yaptığı işlemlerde Kurumsalkiracı ve üçüncü şahıslara karşı doğan tüm yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye'nin, Web Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Web Sitesi'nden bilgi çekmesi yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde, TCK. mad. 243 (1)'deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Kurumsalkiracı tarafından savcılığa şikayette bulunulabilir.

8.3 Kurumsalkiracı, önceden bir bildirime veya herhangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi'nin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri, değiştirebilir, Üye'den bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi'ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, Üye'nin Web Sitesi'ni kullanmasını engelleyebilir. Bunlardan dolayı Kurumsalkiracı'dan işbu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında hiçbir hak talep edilemez. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da Kurumsalkiracı mesul tutulamaz.

8.4 Kurumsalkiracı, 5651 sayılı yasa kapsamında “yer sağlayıcı” statüsündedir ve Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye'nin Web Sitesi kanalıyla yaptığı işlemlerin kaçakçılık, Emlak mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar Üye'ye aittir. Web Sitesi'ni kullanarak yaptığı işlemlerin ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına Üye'ye aittir.

Madde 9 Süre İş bu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri 7 (yedi) gün önceden yapacağı bir ihbarla istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Taraflar, bu şekilde yapılan fesih nedeniyle birbirlerinden hiçbir talepte bulunamazlar.

Madde 10 Diğer hükümler

10.1 Üye, işbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerinin herhangi birini ihlal ettiği takdirde, bundan doğan tüm sorumluluk kendisine ait olacağı gibi, bu ihlalin, Kurumsalkiracı ve üçüncü kişiler nezdinde doğuracağı tüm zararları da tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Buna rağmen Kurumsalkiracı'nın sorumlu tutulduğu durumlarda, Kurumsalkiracı'nın Üye'ye rücu hakkı vardır.

10.2 Kurumsalkiracı, Üye ile diğer üye veya son kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kurumsalkiracı hiçbir şekilde, diğer üyelerin veya son kullanıcıların Üye'yle sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını ve benzer diğer hususları garanti etmez. Kurumsalkiracı, Üye'nin gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı Üye'ye aittir. Kurumsalkiracı'nın, bu hukuki ilişkilerin dışında olması, Üye'nin işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerinin hiçbirine halel getirmez.

10.3 Kurumsalkiracı, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale ve benzeri hususlara Web Sitesi'nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. Kurumsalkiracı, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Kurumsalkiracı tarafından sağlanan hizmetler hiçbir şekilde tavsiye niteliğinde değildir. Üye bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla Kurumsalkiracı'dan bir talepte bulunamaz.

10.4 Kurumsalkiracı, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye'ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye'ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

10.5 Kurumsalkiracı, Üye'nin dahil olduğu sistemi mevcut haliyle Üye'nin kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden Kurumsalkiracı'nın, işbu Sözleşme altında Üye'ye karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Üye, Sözleşmenin ihlal edildiği ve/veya kendisinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle Kurumsalkiracı'dan hiçbir talepte bulunamaz.

10.6 İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Bu uyuşmazlıklarda, Kurumsalkiracı'nın defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Taraflar, elektronik ortamda ve Web Sitesi üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, Kurumsalkiracı tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

10.7 Madde başlıkları kolaylık amacıyla konulmuş olup, Sözleşmenin yorumunu etkilemeyecektir.

10.8 İşbu sözleşmenin kabulü, varsa Taraflar arasında yapılmış önceki üyelik sözleşmesini ortadan kaldırır ve onun yerine geçer. 

Kurumsal Üyelik 

 
    

En değerli mülklere ilk siz ulaşın!

 Emlak arayışınızı dijitale taşıyın.

 İlanların iletişim bilgilerine ulaşın.

 Lokasyon Analizi ile daha hızlı karar verin.

 Şirket Haberlerinizi yayınlayın.

"Gayrimenkulleriyle kendi ilgilenmek isteyen mülk sahiplerine özel üyelik modeli"
0
"Taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan ve mesleki yeterlilik belgesine sahip emlak danışmanlarına özel üyelik modeli"
0
"Türkiye geneli şube yapısına sahip kurumsal şirketlere özel üyelik modeli"
0
0
Kurumsalkiracı A.Ş.
Kurumsalkiraci.com © 2017-2024 Sitemizde, kullanıcılar tarafından sağlanan ilanlar, bilgiler, içerikler ve görsellerin doğruluğu, orijinalliği ve güvenilirliği konularında sorumluluk giriş yapan kullanıcılara aittir. Sitemiz, bu içeriklerin doğruluğunu garanti etmez ve bu içeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluk taşımaz. Sitemizin amacı, kullanıcılarına platformda ilanlarını yayınlama ve görüntüleme imkanı sunmaktır. Paylaşılan içeriklerin bütün sorumluluğu içeriğin oluşturucusuna aittir. Eğer bir içerik hakkında soru öneri ve şikayetiniz varsa veya daha farklı konularda bilgi almak veya sorularınızı sormak isterseniz, iletişim bilgilerimizi kullanarak Kurumsalkiraci.com ekibi ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Kurumsalkiraci.com'a olan ilginiz için teşekkür ederiz!